سرمایه گذاری در طلا و مقایسه آن با سایر سرمایه گذاری ها (تحلیل بازار طلا)